تبلیغات
سجده بر عشق - آثار نماز

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 مهر 1389


1- از میان رفتن بدی ها

قرآن : «و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار، زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد. این پندى براى پندگیرندگان است.»
1 ـ ابو عثمان: با سلمان زیر درختى بودیم كه شاخه خشكى را از آن گرفته وتكان داد، تا اینكه برگهایش ریخت و گفت: آیا نمى پرسى چرا اینگونه مى كنم؟ گفتم: چراكردى؟ گفت: پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله برایم اینگونه كرد و سپس فرمود: همانا مسلمان هر گاه وضویى نیكو گرفت و نمازهاى پنجگانه را خواند، گناهانش مى ریزد همانگونه كه این برگها ریخت. سپس گفت: «و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار، زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد. این پندى براى پندگیرندگان است».
2 ـ ابن مسعود: مردى از زنى بوسه اى ربوده بود . پس نزد پیامبر آمد و به او خبر داد. سپس خداوند این آیه را فرو فرستاد: «و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار ؛ زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد». پس آن مرد گفت: اى پیامبر خدا، آیا این مخصوص من است؟ فرمود: براى همه امّتم، تمام آنان.
3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نمازها، پوشاننده آنچه در میان آن هاست، مى باشند ؛ چون خداوند جلّ جلاله گفته است: «همانا خوبیها، بدیها را از میان مى برند»[1].
4 ـ ابو ایّوب انصارى: پیامبر همواره مى گفت: هر نماز، خطاهاى پیش از خود را مى زداید.
5 ـ ابوذر: عرض كردم: اى پیامبر خدا، توبه مردى كه دروغ عمدى بگوید چیست؟ فرمود: استغفار و نمازهاى پنجگانه، كه آن را مى شوید.
6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس وضو بگیرد آنگونه كه فرمان داده شده و نماز بخواند آنگونه كه فرمان یافته، هر چه پیشتر كرده، آمرزیده مى شود.
7 ـ نمازهاى پنجگانه ونمازجمعه تا جمعه، پوشاننده آنچه درمیان آن هاست، مى باشند تا آنگاه كه گناهان بزرگ را در بر نگیرد.
8 ـ همانا مسلمان نماز مى گزارد در حالى كه خطاهایش بر سرش نهاده شده است . پس هرگاه سجده مى كند فرو مى ریزد و از نماز فارغ مى شود ، در حالى كه خطاهایش ریخته است.
9 ـ هیچگاه دو فرشته نگهبان، نماز انسان را با نماز دیگرش به سوى خدا نمى برند ، جز اینكه خداى تبارك و تعالى (به آن دو فرشته) مى گوید: شما را گواه مى گیرم كه میان آن دو نماز را بر بنده ام آمرزیدم.
10 ـ همانا گناهان بنده مسلمان در حال نمازِ خالصانه فرو مى ریزد ، همانگونه كه این برگ از این درخت فرو مى ریزد.
11 ـ هر گاه یكى از شما وضویى نیكو بگیرد و فقط براى نماز به مسجد بیاید، هیچ گامى بر نمى دارد ، جز اینكه خداوند در برابر آن ، او را یك درجه بالا مى برد و خطایى را از او مى زداید.
12 ـ وقت هیچ نمازى در نمى رسد ، جز اینكه فرشته اى در پیشگاه خداوند فریاد بر مى آورد: اى مردم، برخیزید و به سوى آتشهایى كه بر پشت خود افروخته، بروید و با نمازهایتان آن ها را خاموش سازید.
13 ـ در وقت هر نماز، منادیى بر مى خیزد و مى گوید: اى پسران آدم، برخیزید و آنچه را بر خود افروخته اید، خاموش كنید . پس بر مى خیزند و طهارت مى سازند و خطاهاى پیش رویشان فرو مى ریزد و نماز مى خوانند و آنچه در میان آن دو بوده آمرزیده مى شود . سپس در این میان آتش مى افروزند (گناه مى كنند) پس هنگام نمازِ نخستین، فریاد بر مى آورد: اى فرزندان آدم، برخیزید و آنچه بر خود افروخته اید، خاموش كنید . پس بر مى خیزند، طهارت مى سازند و نماز مى خوانند و آنچه در میان آن دو بوده ، آمرزیده مى شود و هنگام نماز عصر، همینگونه است و نیز هنگام نماز مغرب و نماز عشاء. پس در حالى كه آمرزیده شده اند، به خواب مى روند.
14 ـ مى سوزید، پس هنگامى كه نماز صبح مى خوانید بر آن آب مى ریزید . سپس مى سوزید و مى سوزید ، پس هنگامى كه نماز ظهر مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى سوزید و مى سوزید ، پس هنگامى كه نماز عصر مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى سوزید و مى سوزید، پس هنگامى كه نماز مغرب مى خوانید بر آن آب مى ریزید . سپس مى سوزید و مى سوزید، پس هنگامى كه نماز عشاء مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى خوابید و بر شما چیزى نوشته نمى شود تا اینكه بیدار شوید.
15 ـ در بیان پاداش نماز ـ : هنگامى كه به نماز مى ایستى و رو به قبله مى كنى و (سوره) حمد را و هر سوره اى كه مى توانى مى خوانى، سپس خم مى شوى وركوع وسجود را تمام به جا مى آورى و تشهد و سلام مى گویى ، همه گناهانت از نمازى كه آوردى تا نماز پس از آن ، آمرزیده مى شود . این است آنچه در نمازت به دست مى آورى.
16 ـ قطب راوندى: پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله مردى را دید كه مى گوید: خدایا ، مرا بیامرز و نمى بینم كه بیامرزى. پس حضرت به او فرمود: چرا بدگمانى؟ گفت: چون من در دوران جاهلیت و اسلام گناه كرده ام. حضرت فرمود: اما گناهانى كه در جاهلیت كرده اى، ایمان آن ها را زدود و آنچه در اسلام انجام داده اى، نماز تا نماز ، كفاره میان آن دوست.
17 ـ امام علىّ علیه السّلام : هر كس نماز را با آگاهى از حقیقتش به جا بیاورد آمرزیده مى شود.
18 ـ گناهى كه مهلت یابم پس از آن دو ركعت نماز بخوانم، مرا اندیشناك نمى كند.

2 - پاكى جان

19 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : مثال نماز در میان شما ، مثال جوى آبى است كه بر خانه یكى از شما روز و شب روان باشد و او پنج بار خود را در آن بشوید. پس (همانگونه كه) هیچ چركى با پنج بار شستن باقى نمى ماند ، گناهان نیز با پنج بار نماز خواندن ، باقى نمى مانند.
20 ـ امام باقر علیه السّلام : پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: اگر بر در خانه یكى از شما، جویى باشد و هر روز پنج بار خود را در آن بشوید، در تن وى چركى باقى مى ماند؟ گفتیم[2]: نه . فرمود: پس همانا مثال نماز، مثال همان جوى روان است كه هرگاه نماز مى گزارد ، آنچه گناه میان آن دو (نماز) است پاك مى كند.
21 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نمازهاى پنجگانه كفّاره میان آنان است . اگر مردى میان منزل و محل كارش، پنج جوى آب براى شست و شوى خویش داشته باشد و هر گاه به محل كارش برود و در آن كار كند و عرق بریزد به این جویها مى رود و خود را پاكیزه مى سازد ، آیا از چرك و كثیفى وى چیزى مى ماند ؟ نمازهاى پنجگاه نیز چنین است ، هر گاه خطایى از او سرزند یا آنچه خدا خواهد بشود ، نماز بگزارد و دعا كند و آمرزش بطلبد ، هر چه در اوست آمرزیده گردد .
22 ـ امام علىّ علیه السّلام : نماز ، صابون خطاهاست.
23 ـ در گفتارى كه در آن یارانش را به نماز سفارش مى كرد ـ فرمود: و همانا نماز ، گناهان را چون برگ فرو مى ریزد و آن ها را مى گشاید، آن گونه كه بند از كسى بگشایند و پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ، آن را به چشمه آب گرم كه بر در خانه مرد روان باشد، تشبیه كرد كه شبانه روز، پنج بار خود را در آن بشوید ، دیگر چركى بر تن وى نخواهد ماند.
24 ـ ابوحمزه ثمالى: از یكى از دو (امام باقر یا امام صادق) شنیدم كه مى فرماید: حضرت علىّ7 به مردم رو كرد و گفت: امیدوار كننده ترین آیه در كتاب خدا كدام است؟ برخى گفتند: «بى گمان خداوند شرك ورزیدن به خود را نمى بخشد وپائین تر از آن را براى هر كه بخواهد مى بخشد».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. برخى گفتند: «اى بندگان من ـ كه بر خویشتن زیاده روى روا داشته اید ـ از رحمت خدا نومید مشوید».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. برخى گفتند: «آنان كه چون كار زشتى كنند ، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد مى آورند و براى گناهانشان آمرزش مى خواهند».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. پس مردم، از سخن باز ایستادند و حضرت فرمود: اى مردم مسلمان، شما را چه مى شود؟ گفتند: نه،به خدا سوگند، چیزى نمى دانیم.
فرمود: شنیدم پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله مى گوید: امیدوار كننده ترین آیه در كتاب خدا این است: «در دو طرف روز و نخستین ساعات شب نماز برپا دار» و همه آیه را قرائت كرد و گفت: اى علىّ، سوگند به كسى كه مرا به حقّ، نوید بخش و بیم دهنده برانگیخت؛ همانا یكى از شما به وضو بر مى خیزد، پس گناهانش از اندامش فرو مى ریزد و هنگامى كه با برون و درون به خدا رو كند، از نمازش باز نمى گردد ، جز آنكه از گناهانش چیزى بر او نمانده است ؛ آنگونه كه مادرش او را زاده بود . پس اگر به گناهى میان دو نماز گرفتار آمد برایش چنین است تا اینكه هر پنج نماز را شمرد و سپس گفت: اى علىّ، جایگاه نمازهاى پنجگانه براى امتم چون جویى است كه بر در خانه یكى از شما روان باشد، پس چه گمان مى برید اگر در تن وى چركى باشد و خود را در آن جوى پنج بار در روز بشوید، آیا در تنش چركى مى ماند؟ به خدا سوگند، نمازهاى پنجگانه براى امتم نیز همینگونه است.

3- راندن شیطان

25 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نماز ، چهره شیطان را سیاه مى كند.
26 ـ امام علىّ علیه السّلام : نماز، پناهگاهى در برابر حمله هاى شیطان است.
27 ـ نماز ، پناهگاه رحمان و وسیله راندن شیطان است.
28 ـ امام صادق علیه السّلام : فرشته مرگ، شیطان را از مواظبت كننده بر نماز، دور مى كند و در آن حال سخت (جان كندن) گواهى بر یكتایى خداوند و رسالت محمّد صلّى الله علیه و آله را به او تلقین مى كند.

4- بازداشتن از كار زشت و ناپسند

قرآن :
«آنچه از كتاب به تو وحى شده است، بخوان و نماز برپادار كه همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد و بى گمان یاد خدا بزرگتر است و خداوند مى داند چه مى كنید.»
29 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس نمازش او را از كار زشت و ناپسند باز ندارد، جز دورى از خدا نیفزاید.
30 ـ كسى كه از نماز فرمان نبرد، نمازى ندارد و فرمان بردن از نماز، خوددارى از كار زشت و ناپسند است.
31 ـ عمران بن حصین: درباره گفته خدا: «همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد» از پیامبر صلّى الله علیه و آله پرسیده شد. فرمود: هر كس، نمازش او را از كار زشت و ناپسند باز ندارد، نمازى ندارد.
32 ـ انس: جوانى از انصار همراه پیامبر نماز مى گزارد و كارهاى زشت هم مى كرد . این مطلب را به پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله گفتند. فرمود: روزى، نمازش او را باز مى دارد[3].
33 ـ ابو هریره: مردى نزد پیامبر آمد وگفت: همانا فلانى در شب نماز مى خواند وصبح، دزدى مى كند. فرمود: آنچه مى گوید (نمازش) بزودى او را باز مى دارد.
34 ـ امام صادق علیه السّلام : هر كس دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا نه، پس بنگرد آیا نمازش، او را از كار زشت و ناپسند بازداشته است، یا نه. پس به هر اندازه كه او را بازداشته، از او پذیرفته شده است.
35 ـ نماز ، بازدارنده اى الهى است؛ زیرا نمازگزار را تا آنگاه كه در نماز است از گناهان باز مى دارد. خداى جلّ جلاله مى فرماید: «همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد».
36 ـ بدان كه نماز بازدارنده اى براى خدا در زمین است، پس هر كس دوست دارد بداند چه اندازه از نمازش سود برده ، پس بنگرد، اگر نمازش او را از كارهاى زشت و ناپسند باز داشته، به همان اندازه كه او را بازداشته، از نمازش بهره برده.

5- پایدارى

«اى كسانى كه ایمان آورده اید، از شكیبایى ونماز یارى جویید؛ كه خدا با شكیبایان است.»
37 ـ حذیفه: هرگاه به پیامبر صلّى الله علیه و آله غم و اندوهى مى رسید، نماز مى خواند[4].
38 ـ یوسف بن عبدالله بن سلام: پیامبر صلّى الله علیه و آله هرگاه به خانواده اش سختى مى رسید، آنان را به نماز فرمان مى داد و سپس این آیه را قرائت مى كرد: «و خانواده ات را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكیبا باش».
39 ـ امام صادق علیه السّلام : علىّ علیه السّلام هرگاه از چیزى اندیشناك مى گردید، به نماز پناه مى برد و سپس این آیه را تلاوت مى كرد: «و از شكیبایى و نماز یارى جویید».
40 ـ چه چیز مانع مى شود هرگاه بر یكى از شما اندوهى از اندوههاى دنیا رسید ، وضو بگیرد ، سپس به مسجد برود و دو ركعت نمازطبقه بندی: مقالات تخصصی نماز، 
ارسال توسط امیر نوری
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس

دانلود نرم افزار